Helmplicht buitenland

Helmplicht buitenland

 

helmacds   Bert Visscher - De helm


Helmplicht op de trike is een vaag gebied. Meestal weet men het niet en gaan er veel geruchten  in het rond. Via dit artikeltje wil ik trikers oproepen om te reageren wat hun ervaringen in buitenland zijn en of ze officele papieren of artikels in verkeers regelementen hebben en deze willen inzenden. Zodat andere trikers hier ook hun voordeel mee kunnen opdoen.
Graag  gegevens opsturen  naar bill@dutchtriker.com

Alle voertuigen die gebruikmaken van de openbare weg moeten aan zogeheten permanente eisen voldoen. De controle hierop vindt plaats door de politie en voor sommige categorieën ook tijdens de APK. De meeste soorten motorvoertuigen1 mogen pas op de Nederlandse markt verschijnen als ze aan de toelatingseisen voldoen. Hiertoe dient het voertuig een typekeuring te ondergaan in een geautoriseerd Europees testlaboratorium. De Europese lidstaten zijn verplicht een voertuig met een typegoedkeuring toe te laten. Wel mag elk land eigen gedragsregels stellen aan de gebruiker, zoals de verplichting een helm te dragen. Behalve met de wettelijke eisen houden autofabrikanten ook rekening met de (bots)veiligheidscriteria van het testprogramma Euro NCAP; ze proberen daarin zo hoog mogelijk te scoren. Er is inmiddels een aanzet voor objectieve wettelijke criteria voor voertuigdynamische eigenschappen die relevant zijn voor het vermijden van ongevallen.

 

geen-helm-symbool_318-44814   

Nederland geen helm plicht

Verkeersregels trike als driewielig motorrijtuig

artikel 22, vierde lid

Om op een trike goedgekeurd als driewielig motorrijtuig te mogen rijden, moet u:

  • minimaal 18 jaar zijn;
  • een rijbewijs B hebben;
  • een helm dragen. Dit geldt niet als de trike veiligheidsgordels heeft.

Uw trike moet een kenteken hebben. U mag alleen op de autoweg als de trike 50 kilometer per uur kan rijden. Rijden op de autosnelweg mag alleen als de trike 60 kilometer per uur kan rijden.

geen-helm-symbool_318-44814      

Duitsland geen helm plicht

Straßenverkehrs-

§ 21a
Sicherheitsgurte, Schutzhelme

(1) Vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein. Das gilt nicht für

1. (weggefallen)
2. Personen beim Haus-zu-Haus-Verkehr, wenn sie im jeweiligen Leistungs- oder Auslieferungsbezirk regelmäßig in kurzen Zeitabständen ihr Fahrzeug verlassen müssen,
3. Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit wie Rückwärtsfahren, Fahrten auf Parkplätzen,
4. Fahrten in Kraftomnibussen, bei denen die Beförderung stehender Fahrgäste zugelassen ist,
5. das Betriebspersonal in Kraftomnibussen und das Begleitpersonal von besonders betreuungsbedürftigen Personengruppen während der Dienstleistungen, die ein Verlassen des Sitzplatzes erfordern,
6. Fahrgäste in Kraftomnibussen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t beim kurzzeitigen Verlassen des Sitzplatzes.

(2) Wer Krafträder oder offene drei- oder mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h führt sowie auf oder in ihnen mitfährt, muss während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen. Dies gilt nicht, wenn vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt sind.

Fassung aufgrund der Neunundvierzigsten Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 22.10.2014

Printbare versie Duitsland 

 TUV RAPORT WK REBELL Veiligheidsgordels .

 België geen helmplicht alleen je moet wel de goede trike rijden. Er zijn veel nieuwe trikes die niet voldoen aan criteria van  de wet.

geen-helm-symbool_318-44814  

Trike helmplicht in België

Belgische verkeersreglement

Voor het Belgische verkeersreglement is een “Trike” (volgens art. 2.19 van dit regelement) een “Driewieler met motor”.  (elk driewielig motorvoertuig dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets en waarvan de maximale ledige massa niet meer dan 1.000 kg bedraagt).
Volgens art. 36 van dit regelement moeten de bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen, zonder passagiersruimte, een valhelm dragen tenzij zij de gordel dragen conform de bepalingen van art.35.1.1. laatste lid.
De bestuurder en de passagier van motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen andere dan auto’s, moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.
Kort komt het er op neer dat wanneer er standaard veiligheidsgordels aanwezig zijn, deze moeten gedragen worden en er in dat geval vrijstelling is van de draagplicht van de valhelm.

Let op!!
want “trikes” (driewielers met motor zonder passagiersruimte) met een ledige massa (tarra) van niet meer dan 400 kg zijn in België niet toegelaten op autowegen en op autosnelwegen!

Printbare versie 

Frankrijk geen helmplicht

geen-helm-symbool_318-44814  Flag_of_France.svg

Trike helmplicht in Frankrijk

Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur,
cyclomoteurs et cycles.
Article R431-1
En circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un
quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce
casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l’article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule
sans être coiffé d’un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être
immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
Dernière modification du texte le 17 novembre 2013 – Document généré le 29 novembre 2013 – Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la
ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

Google vertaling

Hoofdstuk I: motorfietsen, drie- en vierwielers,
bromfietsen en fietsen.
Artikel R431-1
Uitstekend, elke bestuurder of passagier van een motorfiets, een driewieler, een
vierwieler motor of bromfiets moet dragen van een goedgekeurd type helm. Dit
De helm moet worden gehecht.
Het feit dat een bestuurder of passagier, aan de bepalingen van dit artikel in strijd zijn, wordt gestraft
van de boete voor overtredingen van de vierde klasse.
Op grond van artikel L. 431-1, de tweewielig voertuig motor waarvan de bestuurder loopt
zonder het dragen van een goedgekeurd type helm en zonder helm is dat het kan worden bevestigd
overeenkomstig de artikelen L. 325-1 tot en met L. 325-3 bevestigd.
Wanneer dit feit wordt gepleegd door de bestuurder, automatisch leidt tot de
vermindering van drie punten op het rijbewijs.
Tekst voor het laatst gewijzigd 17 november 2013 – Pagina geladen 29 november 2013 – Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op bestuurders of passagiers die de
veiligheidsgordel wanneer het voertuig werd goedgekeurd met dit apparaat.

Printbare versie Frankrijk   

 

Denemarken geen helmplicht

geen-helm-symbool_318-44814  

Trike helmplicht Denemarken

Styrthjelme

  • 81. Føreren af motorcykel og knallert og enhver passager, som er fyldt 15 år, skal under kørsel anvende fastspændt styrthjelm.

Stk. 2. Der skal dog ikke anvendes styrthjelm, hvor der er pligt til at anvende sikkerhedssele.

Stk. 3. Føreren skal påse, at passagerer, der er fyldt 5 år, men endnu ikke 15 år, anvender fastspændt styrthjelm, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.

Stk. 4. Pligten til at bære styrthjelm gælder ikke under kørsel på parkeringsplads, servicestation, værkstedsområde eller under lignende forhold.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm.

Google vertaling

Helmen

  • 81.De bestuurder van de motor en bromfiets en elke passagier die is 15 jaar oud, moeten worden uitgevoerd met behulp van de helm bevestigd.

Paragraaf. 2. Er mag niet worden gebruikt helm waar sprake is van een verplichting om veiligheidsgordels te gebruiken.

Paragraaf. 3. De kapitein zorgt ervoor dat de passagiers zijn 5 jaar of ouder, maar nog geen 15 jaar met behulp van vastgebonden helmen, tenzij de passagier zitpositie is uitgerust met veiligheidsgordels.

Paragraaf. 4. De verplichting om een helm te dragen zal niet tijdens het rijden op de parkeerplaats, tankstation, garage gebied of onder vergelijkbare omstandigheden.

Paragraaf. 5. De Minister van Justitie kunnen voorzien in een vrijstelling van de verplichting om een helm te gebruiken.

Printbare versie Denemarken  

Dit zijn de landen die ik gevonden heb op internet.
Weet je nog andere regels in andere landen mail me dit  dan even bill@dutchtriker.com

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de aangeboden informatie op enig moment verouderd of niet meer juist is. Dutchtriker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website.

Similar posts plugin not found.
No comments currently exist for this post.
Leave a Reply:
You must be logged in to post a comment.
Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.